اسرائیل و امنیت انسانی در قفقاز جنوب

خاورمیانه از جمله مناطقی است که با تحولات جدید جهانی کنار نیامده و همچنان در تقابل و چالش با آن قرار دارد . این منطقه در مقابل نظام بین المللی بسیار تاثیرپذیر است و از این رو ، بحران ها و مسائل انسانی بیشتری را در آن شاهد هستیم . مسئله قفقاز جنوبی از جمله این چالش هاست که به عنوان یک مشکل داخلی سال هاست که بر زندگی مردمان این منطقه سایه افکنده است.

خاورمیانه از جمله مناطقی است که با تحولات جدید جهانی کنار نیامده و همچنان در تقابل و چالش با آن قرار دارد . این منطقه در مقابل نظام بین المللی بسیار تاثیرپذیر است و از این رو ، بحران ها و مسائل انسانی بیشتری را در آن شاهد هستیم . مسئله قفقاز جنوبی از جمله این چالش هاست که به عنوان یک مشکل داخلی سال هاست که بر زندگی مردمان این منطقه سایه افکنده است.

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

پنج‌شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | 04:25  0 نظر   466 بازدید


اسرائیل و امنیت انسانی در قفقاز جنوبی

واحد پشتیبانی - گروه علوم انسانی.پژوهش ساوالان.. SELCO.IR

رشته دانشگاهی - روابط بین الملل


شناسه مقاله: 8796C367


از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم انسانی، متن زیر را کلیک کنید:چکیده

خاورمیانه از جمله مناطقی است که با تحولات جدید جهانی کنار نیامده و همچنان در تقابل و چالش با آن قرار دارد . این منطقه در مقابل نظام بین المللی بسیار تاثیرپذیر است و از این رو ، بحران ها و مسائل انسانی بیشتری را در آن شاهد هستیم . مسئله قفقاز جنوبی از جمله این چالش هاست که به عنوان یک مشکل داخلی سال هاست که بر زندگی مردمان این منطقه سایه افکنده است . اگر این چالش توسط مردم و مسئولان کشورهای منطقه حل و فصل نشود در این صورت شاهد حضور بیگانگان در این منطقه خواهیم بود چه بسا این حضور باعث ایجاد زمینه های بی ثباتی در منطقه شود . در این مقاله به حضور اسرائیل در این منطقه خواهیم پرداخت ، و به این سوال پاسخ خواهیم داد که دخالت اسرائیل در قفقاز جنوبی چه تاثیری بر امنیت انسانی مردم منطقه دارد ؟ این مقاله به روش مطالعه اسنادتاریخی , سخنرانی های رسمی و استخراج رفتارهاو با تکیه بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی انجام گرفته است .


واژه‌گان کلیدی: امنیت انسانی،خاورمیانه،اسرائیل،قفقاز جنوبی​


واحد پشتیبانی - گروه علوم انسانی.پژوهش ساوالان.. SELCO.IR

رشته دانشگاهی - روابط بین الملل


شناسه مقاله: 8796C367


از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم انسانی، متن زیر را کلیک کنید:


منبع: پژوهش ساوالان.. SELCO.IRSELCO.IR

شرکت مطالعات و تحقیقات پژوهشیِ، «پژوهش ساوالان»..دیدگاه خود را بیان کنید