تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با موادمخدر و روان گردان با تاکید برمقررات کیفری و رویه قضایی

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران جرائم مواد مخدر همواره یکی از علل اصلی افزایش میزان زندانیان و اعدام ها در کشور بوده است و بنابراین مطالعه این جرائم امری لازم و ضروری می نماید.

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران جرائم مواد مخدر همواره یکی از علل اصلی افزایش میزان زندانیان و اعدام ها در کشور بوده است و بنابراین مطالعه این جرائم امری لازم و ضروری می نماید.

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ | 04:06  0 نظر   512 بازدید


Discounts and more severe penalties for the perpetrators of crimes related to narcotics and psychotropic substances with an emphasis on criminal law and judicial procedures


تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با موادمخدر و روان گردان با تاکید برمقررات کیفری و رویه قضایی

واحد پشتیبانی - گروه علوم انسانی.پژوهش ساوالان.. SELCO.IR

رشته دانشگاهی - حقوق.شاخه حقوق جزا و جرم شناسی


شناسه مقاله: 8796C382


از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم انسانی، متن زیر را کلیک کنید:چکیده


با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران جرائم مواد مخدر همواره یکی از علل اصلی افزایش میزان زندانیان و اعدام ها در کشور بوده است و بنابراین مطالعه این جرائم امری لازم و ضروری می نماید. این جرایم از ابعاد گوناگون قابل مطالعه می باشند که یکی از اساسی ترین موارد تخفیف و تشدید مجازات های مربوط به مواد مخدر و روانگردان می باشند، این جرائم در ایران با مجازات های عمدتاً سنگین و سخت رو به روست و به نظر رویکرد مقنن به این جرائم بازدارندگی و نه اصلاح می باشد. پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به مطالعه موارد تخفیف و تشدید مجارات ها در جرائم مواد مخدر و روانگردان در قانون و رویه قضائی ایران پرداخته است و می توان گفت که در قانون مجازات سال 92، بحث تخفیف مجازات در مورد محکومین مواد مخدر نسبت به سایر جرایم محدود‌تر بوده است؛ بدین معنی که قبل از سال 92 قاضی می‌توانست طبق قانون به هر میزانی که صلاح می‌دانست تخفیف در مجازات را اعمال کند همچنین قانون مبارزه با مواد مخدر با این نگرش که هرچه مجازات شدیدتر، بازدارندگی بیشتر است و با یک سیاست کیفری شدید و خشن و بهره‌گیری از مجازات‌های سنگین و غیرقابل بازگشتی چون اعدام سعی کرده تا به یک مبارزه بی امان و قاطع با مواد مخدر دست بزند.


واژه‌گان کلیدی: مواد مخدر، روانگردان، مجازات، جرائم، رویه قضائی


واحد پشتیبانی - گروه علوم انسانی.پژوهش ساوالان

SELCO.IR


رشته دانشگاهی - حقوق.شاخه حقوق جزا و جرم شناسی


شناسه مقاله: 8796C382


از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم انسانی، متن زیر را کلیک کنید:


منبع: پژوهش ساوالان.. SELCO.IRSELCO.IR

شرکت مطالعات و تحقیقات پژوهشیِ، «پژوهش ساوالان»..دیدگاه خود را بیان کنید