خانم: پرتو، درنا/ شناسه متقاضی: 8796C434

داوری در تجارت بینالمللی در دهههای اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دستاندرکاران امر تجارت بینالملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حلوفصل اختلافات تجاری خود یافتهاند. از این روی امروزه شرط حلوفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابت است. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی را میتوان در مزایایی که این روش نسبت به سایر روشهای حلوفصل اختلافات حقوقی دارد جستجو نمود. عمده این مزایا عبارتند از: کاهش هزینه و زمان رسیدگی، محرمانگی جریان داوری، عدم مراجعه طرفین به دادگاههای ملی، قطعیت و الزامآور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده این آرا. بنابراین طرفین اختلاف در صورت انتخاب روش داوری برای حلوفصل اختلاف خود از این مزایا برخوردار خواهند بود و همین امر موجب گسترش روز افزون این شیوه حل و فصل اختلافات گردیده است. یکی از مسائلی که در زمینه داوری همواره مطرح بوده است مسئله تعیین مقر داوری و آثار آن می باشد. چرا که تعیین مقر داوری می تواند از لحاظ قوانین دادرسی و قوانین ماهوی تاثیرات مختلفی می تواند داشته باشد، همچنین در زمینه شناسایی رای داوری نیز این مسئله می تواند تاثیر گذار باشد.

داوری در تجارت بینالمللی در دهههای اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دستاندرکاران امر تجارت بینالملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حلوفصل اختلافات تجاری خود یافتهاند. از این روی امروزه شرط حلوفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابت است. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی را میتوان در مزایایی که این روش نسبت به سایر روشهای حلوفصل اختلافات حقوقی دارد جستجو نمود. عمده این مزایا عبارتند از: کاهش هزینه و زمان رسیدگی، محرمانگی جریان داوری، عدم مراجعه طرفین به دادگاههای ملی، قطعیت و الزامآور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده این آرا. بنابراین طرفین اختلاف در صورت انتخاب روش داوری برای حلوفصل اختلاف خود از این مزایا برخوردار خواهند بود و همین امر موجب گسترش روز افزون این شیوه حل و فصل اختلافات گردیده است. یکی از مسائلی که در زمینه داوری همواره مطرح بوده است مسئله تعیین مقر داوری و آثار آن می باشد. چرا که تعیین مقر داوری می تواند از لحاظ قوانین دادرسی و قوانین ماهوی تاثیرات مختلفی می تواند داشته باشد، همچنین در زمینه شناسایی رای داوری نیز این مسئله می تواند تاثیر گذار باشد.

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ | 11:15  0 نظر   413 بازدیدنکته:

این صفحه صرفا برای متقاضی با مشخصات زیر قابل دانلود است.

تذکر:

بعد از بیست دقیقه لینک دانلود غیرفعال خواهد گشت.

پی نوشت:

متقاضی فایل های درخواستی را بارگذاری کردند. لذا لینک های موجود در این صفحه شما را به فروشگاه پژوهشی پژوهش ساوالان راهنمایی خواهد کرد.


لینک دانلود فایل درخواست شده: نویسنده/متقاضی/مترجم/ویراستاری/تایپیست.

شرکت/آقای/خانم: پرتو ،درنا ؛ بدینوسیله اعلام می شود، موسسه پژوهش، ذیل شرکت پژوهش ساوالان از اعتماد صمیمانه شما بسیار سپاسگزار بوده
و با پرداخت هزینه این پروژه، اکنون لینک دانلود فایل مورد تقاضا تقدیم می گردد.
موسسه پژوهش، امیدوار است اعتماد صمیمانه شما دوست عزیز را برای همیشه داشته باشد.
آرزوی ما، خوش وقتی برای متقاضیان گرامی خواهد بود.

نحوه تعیین مقر داوری در داوری ملی و بین المللی و آثار

How to determine the seat of arbitration in national and

international arbitration and works


واحد آموزش - گروه علوم انسانی.پژوهش ساوالان.. SELCO.IR

رشته دانشگاهی - حقوق


شناسه مقاله: 8796C58


از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم انسانی، متن زیر را کلیک کنید:


دیدگاه خود را بیان کنید