موضوع های قابل انجام حقوق خصوصمی

موضوع های قابل انجام علوم انسانی.حقوق.خصوصمی

موضوع های قابل انجام علوم انسانی.حقوق.خصوصمی

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | 23:59  0 نظر   495 بازدید


موضوع های قابل انجام
علوم انسانی.حقوق.خصوصمی
موضوع
8796C000


1. مسئوليت حقوقي موسسات درمان ناباروري
2. تحليل رابطه حقوقي طرفين عقد اجاره بعد از پايان مدت با تأكيد بر آراء قضايي
3. تحليل اجراي موقت حكم ورشكستگي در حقوق موضوعه و آثار مترتب بر آن
4. مطالعه تطبيقي آثار فسخ قرارداد به علت نقض تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي
5. مقایسه تطبیقی اصل متعارف بودن در حقوق قراردادهاي ايران و اروپا
6. بررسي مسئوليت مدني ضابطين دادگستري در مقام انجام وظيفه در قبال خسارات وارده به اشخاص و شهروندان در حقوق ايران و انگلستان
7. بررسي نظريه نقض كارآمد قرارداد
8. راهكارهاي حمايت از منافع سهامداران اقليت با تأكيد بر نظام حاكميت شركتي
9. داوري نهادي در دعاوی ناشی از قراردادهاي نفتي
10. نظريه ي عوض در حقوق قراردادهاي انگليس و مطالعه ي تطبيقي در حقوق ايران
11. مبنا و نحوه تقسيم مسؤوليت مدني در صورت اجتماع عرضي اسباب در حقوق ايران و انگليس
12. اجراي اجباري عين تعهد در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا(1980)
13. الزام به جايگزيني و تعمير كالا در حقوق ايران و مقايسه تطبيقي با كنوانسيون بيع بين الملل
14. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ايران همراه با بررسي اسناد حقوق قراردادهاي اروپايي
15. مطالعه تطبيقي قاعده مقابله با خسارت در حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپابا تاكيد بر آراء قضايي
16. ماهيت حقوقي قراردادهاي مديريت ثروت
17. تحليل مباني مالكيت با تأكيد بر مالكيت معنوي در حقوق ايران و انگليس
18. مسئوليت مدني ناشي از درج علامت استاندارد بر كالا
19. مسئوليت مدني داور در قوانين داخلي و اسناد بين المللي
20. تحليل حقوقي خسارت شخص ثالث در قراردادهاي بين المللي حمل و نقل كالا
21. تعهد انفاق در روابط بين اقارب در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي در نظام كامن لا
22. تحليل قراردادهاي شركت هاي چند مليتي
23. حقوق مصرف كننده در قراردادهاي فرانشيز
24. مسووليت مدني متصديان اماكن ورزشي
25. مقايسه نسل هاي مختلف قراردادهاي بيع متقابل و مطالعه تطبيقي با نمونه هاي مشابه در حقوق خارجي
26. رژيم حقوقي حل و فصل اختلافات تحت معاهده منشور انرژي با تاكيد بر اختلافات ناشي از سرمايه گذاري
27. ضمانت اجراي نقض حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي با تأكيدي بر موافقتنامه تريپس
28. مسئوليت مدني مالك نسبت به واردين غير مجاز به ملك با مطالعه ي تطبيقي
29. بررسي شبيه سازي انساني از ديدگاه حقوق خصوصي
30. بررسی تطبیقی تعديل قرار داد در حقوق ايران و حقوق اروپايي
31. شيوه هاي حمايت از خريدار با حسن نيّت در معامله ي فضولي
32. تعديل قراردادهاي نفتي با تأكيد بر رويه داوري
33. بررسي مسوليت پيش قراردادي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس وفرانسه
...
1- مبنا و نحوه تقسيم مسؤوليت مدني در صورت اجتماع عرضي اسباب در حقوق ايران و انگليس
2- داوري نهادي در قراردادهاي نفتي
3- بررسی تطبیقی اجراي اجباري عين تعهد در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا(1980)
4- قواعد حاكم بر ادله اثباتي دعوا در آيين دادرسي كار و آيين دادرسي مدني
5- تعهد انفاق در روابط بين اقارب در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي در نظام كامن لا
6- مباني و آثار تفكيك اموال منقول و غير منقول در حقوق قراردادها
7- شرط افزايش دهنده مسئوليت در حقوق ایران و فقه امامیه
8- بررسي مسوليت پيش قراردادي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس
9- مباني مسووليت مدني فعاليت هاي مطبوعاتي
10.مسئولیت مدنی ناشی از سقط درمانی
11.بررسی تحلیلی قانون جدید پیش فروش ساختمان
12.بررسی فقهی و حقوقی شرط مجهول در حقوق ایران
13.حق ارتفاق در املاک با تاکید بر حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی
14.مسئولیت و جبران خسارت ناشی از خطاهای ورزشی
15.مطالعه تطبیقی اشتباه در موضوع قرارداد در حقوق ایران و انگلستان
16. حمایت از علائم تجاری در حقوق ایران و تربپس
17.بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی داور در قوانین ایران و اسناد بین المللی


واحد آموزش- گروه علوم انسانی.پژوهش ساوالان

.. SELCO.IR


منبع: پژوهش ساوالان.. SELCO.IR


SELCO.IR

شرکت مطالعات و تحقیقات پژوهشیِ، «پژوهش ساوالان»..دیدگاه خود را بیان کنید