نحوه تعیین مقر داوری در داوری ملی و بین المللی و آثار

داوری در تجارت بینالمللی در دهههای اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دستاندرکاران امر تجارت بینالملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حلوفصل اختلافات تجاری خود یافتهاند. از این روی امروزه شرط حلوفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابت است. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی را میتوان در مزایایی که این روش نسبت به سایر روشهای حلوفصل اختلافات حقوقی دارد جستجو نمود... .

داوری در تجارت بینالمللی در دهههای اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دستاندرکاران امر تجارت بینالملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حلوفصل اختلافات تجاری خود یافتهاند. از این روی امروزه شرط حلوفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابت است. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی را میتوان در مزایایی که این روش نسبت به سایر روشهای حلوفصل اختلافات حقوقی دارد جستجو نمود... .

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ | 23:02  0 نظر   643 بازدیدنحوه تعیین مقر داوری در داوری ملی و بین المللی و آثار

How to determine the seat of arbitration in national and

international arbitration and works


واحد پشتیبانی - گروه علوم انسانی.پژوهش ساوالان.. SELCO.IR

رشته دانشگاهی - حقوق


شناسه مقاله: 8796C58


از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم پایه، متن زیر را کلیک کنید:


چکیده


داوری در تجارت بینالمللی در دهههای اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دستاندرکاران امر تجارت بینالملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حلوفصل اختلافات تجاری خود یافتهاند. از این روی امروزه شرط حلوفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابت است. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی را میتوان در مزایایی که این روش نسبت به سایر روشهای حلوفصل اختلافات حقوقی دارد جستجو نمود. عمده این مزایا عبارتند از: کاهش هزینه و زمان رسیدگی، محرمانگی جریان داوری، عدم مراجعه طرفین به دادگاههای ملی، قطعیت و الزامآور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده این آرا. بنابراین طرفین اختلاف در صورت انتخاب روش داوری برای حلوفصل اختلاف خود از این مزایا برخوردار خواهند بود و همین امر موجب گسترش روز افزون این شیوه حل و فصل اختلافات گردیده است. یکی از مسائلی که در زمینه داوری همواره مطرح بوده است مسئله تعیین مقر داوری و آثار آن می باشد. چرا که تعیین مقر داوری می تواند از لحاظ قوانین دادرسی و قوانین ماهوی تاثیرات مختلفی می تواند داشته باشد، همچنین در زمینه شناسایی رای داوری نیز این مسئله می تواند تاثیر گذار باشد.
کلمات کلیدی: حل و فصل اختلافات، داوری تجاری بین المللی، آنسیترال، حقوق


واحد پشتیبانی - گروه علوم انسانی.پژوهش ساوالان.. SELCO.IR

رشته دانشگاهی - حقوق


شناسه مقاله: 8796C58


از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم انسانی، متن زیر را کلیک کنید:


دیدگاه خود را بیان کنید