ترجمه انگلیسی عربی ویراستاری چاپ کتاب مقاله تایپ

دانلود مقالات کشاورزی,دانلود مقالات علمی پژوهشی کشاورزی,دانلود مقالات تخصصی ژورنال های ISI,دانلود مقالات تخصصی فنی مهندسی دانشگاه های معتبر,دانلود مجموعه مقالات تخصصی کشاورزی و فنی مهندسی,سایت دانلود مقالات تخصصی رشته های فنی مهندسی کلیه رشته های دانشگاهی,بانک جامع مقالات تخصصی رشته های دانشگاهی,موسسه دانلود مقالات تخصصی کشاورزی و فنی مهندسی,نگارش مقاله کشاورزی و مقالات فنی مهندسی,نگارش مقالات فنی مهندسی,نگارش مقالات تخصصی ISI برای چاپ در ژورنال های تخصصی ISI,نگارش تضمینی مقاله کشاورزی برای اخذ اکسپت در ژورنال های تخصصی ISI,تبدیل پایان نامه های کشاورزی به کتاب,چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه های فنی و مهندسی به کتاب ,تایپ پایان نامه کشاورزی,تایپ لاتین و تایپ فرمولی و تایپ جداول و رسم اشکال پایان نامه های فنی مهندسی و کشاورزی,ویراستاری پایان نامه کشاورزی,تایپ پایان نامه فنی و مهندسی,ویراستاری فنی پایان نامه های کشاورزی,ترجمه تخصصی متون رشته کشاورزی از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین متون فنی و مهندسی ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی,ویراستاری نگارشی و محتوایی متون تخصصی فنی و مهندسی و کشاورزی,طراحی جلد کتاب و پایان نامه فنی و مهندسی و کشاورزی,ویراستاری شکلی و محتوایی و شیت بندی حرفه ای و تخصصی کلیه پایان نامه های فنی و مهندسی و رشته کشاورزی و همه رشته های دانشگاهی

دانلود مقالات کشاورزی،دانلود مقالات علمی پژوهشی کشاورزی،دانلود مقالات تخصصی ژورنال های ISI،دانلود مقالات تخصصی فنی مهندسی دانشگاه های معتبر،دانلود مجموعه مقالات تخصصی کشاورزی و فنی مهندسی،سایت دانلود مقالات تخصصی رشته های فنی مهندسی کلیه رشته های دانشگاهی،بانک جامع مقالات تخصصی رشته های دانشگاهی،موسسه دانلود مقالات تخصصی کشاورزی و فنی مهندسی،نگارش مقاله کشاورزی و مقالات فنی مهندسی،نگارش مقالات فنی مهندسی،نگارش مقالات تخصصی ISI برای چاپ در ژورنال های تخصصی ISI،نگارش تضمینی مقاله کشاورزی برای اخذ اکسپت در ژورنال های تخصصی ISI،تبدیل پایان نامه های کشاورزی به کتاب،چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه های فنی و مهندسی به کتاب،تایپ پایان نامه کشاورزی،تایپ لاتین و تایپ فرمولی و تایپ جداول و رسم اشکال پایان نامه های فنی مهندسی و کشاورزی،ویراستاری پایان نامه کشاورزی،تایپ پایان نامه فنی و مهندسی،ویراستاری فنی پایان نامه های کشاورزی،ترجمه تخصصی متون رشته کشاورزی از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی،ترجمه آنلاین متون فنی و مهندسی ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی،ویراستاری نگارشی و محتوایی متون تخصصی فنی و مهندسی و کشاورزی،طراحی جلد کتاب و پایان نامه فنی و مهندسی و کشاورزی،ویراستاری شکلی و محتوایی و شیت بندی حرفه ای و تخصصی کلیه پایان نامه های فنی و مهندسی و رشته کشاورزی و همه رشته های دانشگاهی

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه
کشاورزی.پژوهش ساوالان

SELCO.IR شبکه عصبی مصنوعی در هیدرولوژی- بارش رواناب

SELCO.IR شبکه عصبی مصنوعی در هیدرولوژی- بارش رواناب درچند سال اخير با پيدايش و توسعه هوش محاسباتي (CI) كه در واقع استخراج هوش، دانش و الگوريتم محاسبات عددي و ارايه روزآمد داده‌هاي عددي است، علاقه بسياري در ميان پژوهشگران ايجاد نموده است. به گونه‌اي كه در علوم مختلف وارد شده و كاربردهاي متعددي دارد. مولفه‌هاي اصلي هوش محاسباتي شامل شبكه‌هاي عصبي مصنوعي ANNs، منطق فازي و الگوريتم ژنتيك است كه شبكه‌هاي عصبي مصنوعي ساختار و عملكرد سلول‌هاي عصبي طبيعي، منطق فازي استنتاج تقريبي و الگوريتم ژنتيك محاسبات موتاسيوني را شبيه‌سازي مي‌كنند.شبكه هاي عصبي مصنوعي ابزار قدرتمندي هستند كه با تقليد ساده از سيستم عصبي بيولوژيك انسان ساخته شده است.

03:23 | 1 / 8 / 1393
اخبار ویژه

بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی.(مطالعه موردی:..)

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه کشاورزی آزاد اسلامی .. نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی می‌باشد. جامعه آماری شامل 500 نفر از دانشجویان بخش کشاورزی بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 84 نفر مشخص گردید که جهت افزایش درصد اطمینان به 300 نفر افزایش یافت. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بود که توسط گروهی از متخصصان رشته کشاورزی با روش سنجش محتوایی مورد روان سنجی گویه ها قرار گرفت و طی یک آزمایش مقدماتی با استفاده از روش کرونباخ آلفا اعتبار یا پایانی سؤال‌ها مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که به ترتیب سه عامل سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال، تسهیلات و امکانات موجود و علاقه‌مندی به مشاغل مرتبط با رشته های کشاورزی، در بهبود آینده شغلی دانشجویان رشته های کشاورزی، بیشترین نقش را دارا هستند.

02:03 | 5 / 7 / 1393
اخبار ویژه