پژوهش ساوالان..

مدیریت بین الملل

مدیریت بین الملل

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه
مدیریت بین الملل

بررسی رابطه‌ی عدالت تعاملی بر رضایت و نیات رفتاری: مشتریان مسن در مقایسه با مشتریان غیر مسن(در رستوران‌های زنجیره‌ای سطح شهر تهران)

افزایش فزاینده‌ی جمعیت مسن باعث شده است که رفتار مصرف‌کننده‌گان مسن به عنوان یک مسئله‌ی مهم مورد توجه بازاریابان تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی اثرات فرم تعاملی از خدمات منصفانه، بر رفتار مشتریان مسن در مقایسه با مشتریان غیرمسن در صنعت رستوران می‌پردازد. همچنین بررسی چگونگی تأثیر تفاوت سنی در روابط میان عدالت تعاملی تعاملی و رضایت / نیات رفتاری مورد مداقه قرار می‌گیرد. Increasing older population is older Msrfknndhgan behavior as an important issue to the attention of marketers become. This study examined the effects of interactive forms of unfair behavior compared with older clients Ghyrmsn customers in the restaurant industry deals. Also study the effect of age differences in relationships between interactional justice and satisfaction interactive / behavioral intention is contemplated.

15:38 | 3 / 8 / 1395
اخبار ویژه