بيمه عمر و تشكيل سرمايه چيست؟

بر اين اساس طرح ممتاز و منحصر به فرد بيمه عمر و تشكيل سرمايه كه بر اساس مدل شناخته شده طراحي گرديده و در سراسر جهان يكي از پرطرفدارترين بيمه هاي Flexible Universal Life جهاني عمر مي باشد، با در نظرگرفتن نرخ تورم و سود سرمايه گذاري در ايران با مجوز رسمي از بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ارائه شد كه اين بيمه نامه با دارا بودن حداكثر توان انعطاف پذيري و ويژگي هاي مربوط به خنثي كردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمايه گذاري به شكل مركب، مناسب ترين .گزينه براي كساني است كه با نگرش درست نگران آينده خود و خانواده خود هستند پس از بررسي كارشناسان و شناخت دقيق از وضعيت و نياز اقشار مختلف مردم، بيمه سامان در سال .5831 اين طرح را با شرايط منحصر به فرد ارائه داد.

بر اين اساس طرح ممتاز و منحصر به فرد بيمه عمر و تشكيل سرمايه كه بر اساس مدل شناخته شده طراحي گرديده و در سراسر جهان يكي از پرطرفدارترين بيمه هاي Flexible Universal Life جهاني عمر مي باشد، با در نظرگرفتن نرخ تورم و سود سرمايه گذاري در ايران با مجوز رسمي از بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ارائه شد كه اين بيمه نامه با دارا بودن حداكثر توان انعطاف پذيري و ويژگي هاي مربوط به خنثي كردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمايه گذاري به شكل مركب، مناسب ترين .گزينه براي كساني است كه با نگرش درست نگران آينده خود و خانواده خود هستند پس از بررسي كارشناسان و شناخت دقيق از وضعيت و نياز اقشار مختلف مردم، بيمه سامان در سال .5831 اين طرح را با شرايط منحصر به فرد ارائه داد.

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

چهار‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ | 01:58  0 نظر   2028 بازدید


بيمه عمر و تشكيل سرمايه چيستبيمه عمر و تشكيل سرمايه چيست؟

بر اين اساس طرح ممتاز و منحصر به فرد بيمه عمر و تشكيل سرمايه كه بر اساس مدل شناخته شده طراحي گرديده و در سراسر جهان يكي از پرطرفدارترين بيمه هاي Flexible Universal Life جهاني عمر مي باشد، با در نظرگرفتن نرخ تورم و سود سرمايه گذاري در ايران با مجوز رسمي از بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ارائه شد كه اين بيمه نامه با دارا بودن حداكثر توان انعطاف پذيري و ويژگي هاي مربوط به خنثي كردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمايه گذاري به شكل مركب، مناسب ترين .گزينه براي كساني است كه با نگرش درست نگران آينده خود و خانواده خود هستند پس از بررسي كارشناسان و شناخت دقيق از وضعيت و نياز اقشار مختلف مردم، بيمه سامان در سال .5831 اين طرح را با شرايط منحصر به فرد ارائه داد.

براي آشنايي بيشتر برخي از مزاياي اين طرح به شرح زير ارائه ميگردد

سرمايه گذاري مناسب

فراهم كردن امكان سرمايه گذاري بلندمدت و برنامه ريزي مالي - پرداخت سود: پرداخت سود 51% و پيشبيني سود 52%

وام

امكان دريافت وام تا 09% حساب اندوخته از پايان سال اول بدون نياز به ضامن - امكان استفاده از تسهيالت وام براي خود و ديگران

برداشت از حساب اندوخته

از پايان سال اول مانند يك حساب بانكي - برداشت از پايان سال اول تا پايان سال هفتم از 09% تا 09% موجودي حساب اندوخته * برداشت از حساب اندوخه از سال هشتم معادل 099% موجودي بدون محدوديت *

بيمه عمر

برقراري پوشش با پرداخت اولين قسط حق بيمه - پرداخت سرمايه فوت طبيعي + اندوخته حساب بدون نياز به طي مراحل قانوني انحصار وراثت در صورت فوت طبيعي بيمه شده - پرداخت سرمايه فوت حادثي )تا 4 برابر سرمايه فوت طبيعي( + اندوخته حساب بدون نياز به طي مراحل قانوني انحصار وراثت - و بدون محدوديت سقف پرداخت در صورت فوت حادثي بيمه شده

پوشش ازكارافتادگي

معافيت بيمه گذار از پرداخت حق بيمه به مدت 09 سال در صورت ازكارافتادگي كامل بر اثر بيماري يا حادثه - پرداخت مستمري به ميزان 2 برابر آخرين مبلغ حقبيمه به مدت 09 سال در صورت ازكارافتادگي كامل بر اثر بيماري يا حادثه - پرداخت 099% سرمايه فوت به بيمه شده در صورت ازكارافتادگي بر اثر حادثه -

پوشش امراض خاص

پرداخت هزينه هاي درماني در صورت بروز بيماريهاي صعب العالج - سكته قلبي، سكته مغزي، جراحي عروق كرونر قلب، پيوند اعضاي اصلي و انواع سرطان ها( تا سقف999،999،209 ريال)

معافيت مالياتي معافيت مالياتي سرمايه بيمه عمر و همچنين اندوخته حاصل از سرمايه گذاريها طبق ماده 039 قانون مالياتهاي مستقيم -

كارت اعتباري

اعطاي كارت اعتباري سامان در صورت درخواست بيمه گذار چنانچه پرداخت حق بيمه بصورت ساليانه يا شش ماه يكبار و با - :حداقل مبلغ199 هزارتومان در سال صورت گيرد، با دو سقف اعتبار و با شرايط ذيل اعطا ميگردد

پوشش اضافي

سال آخر حيات پرداخت 22% سرمايه فوت در آخرين سال حيات بيمه شده

بيمه نامه موقت

قابل ارائه در زمان تكميل پرسشنامه -پوشش 1ميليون تومان فوت در اثر حادثه بدون پرداخت حق بيمه از زمان تحويل پرسشنامه و پرداخت علي الحساب - حق بيمه تا زمان صدور بيمه نامه عمر و تشكيل سرمايه

مستمري يا بازنشستگي

امكان تبديل تمام يا بخشي از حساب اندوخته به مستمري يا بازنشستگي با درخواست كتبي بيمه گذار

انعطافپذيري در پرداخت حق بيمه

انعطاف پذيري در پرداخت حق بيمه بسته به ميزان درآمد هر شخص - امكان پرداخت حق بيمه به صورت سه ماهه، شش ماهه و ساليانه به انتخاب بيمه گذار - امكان تعيين حالت ثابت يا افزايشي حقبيمه )از 9 تا 02%، برابر با نرخ تورم، نرخ تورم + 0 و نرخ تورم +2%( به انتخاب - بيمه گذار

انعطاف پذيری در ميزان سرمايه

فوت امکان انتخاب سرمايه فوت از 0 تا 49 برابر مبلغ حق بيمه

عدم محدوديت سنی امکان بيمه شدن از بدو تولد تا سن هفتاد سالگی-

عدم محدوديت مدت بيمه نامه - امکان انتخاب مدت قرارداد با توجه به سن بيمه شده از 2 تا 09 سال

گروه مطالعات و تحقیقات پژوهشی پژوهش ساوالان..

منبع: پژوهش ساوالان.. SELCO.IRورود به صفحه اصلی سایت گروه مشاورین پژوهشی پژوهش ساوالان..

SELCO.IR

شرکت مطالعات و تحقیقات پژوهشیِ، «پژوهش ساوالان»..دیدگاه خود را بیان کنید