دانلود مقاله بررسی اصول و مبانی مدیریت تعالی سازمان

امروزه حضور در بازارهاي جهاني و حتي باقي ماندن در بازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرايندها و ساختار سازماني در صحنه رقابت‌، سازمانهايي مي‌توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتريان و ذينفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود‌آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخصهاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند. مدلهاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار بعنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار در سازمانهاي مختلف به كار گرفته مي‌شوند.

امروزه حضور در بازارهاي جهاني و حتي باقي ماندن در بازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرايندها و ساختار سازماني در صحنه رقابت‌، سازمانهايي مي‌توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتريان و ذينفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود‌آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخصهاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند. مدلهاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار بعنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار در سازمانهاي مختلف به كار گرفته مي‌شوند.

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ | 01:06  0 نظر   2114 بازدید


دانلود مقاله تعالی مدیریت، تاریخچه تعالی مدیریت، اصول و مبانیدانلود مقاله بررسی اصول و مبانی مدیریت تعالی سازمان

واحد پشتیبانی - گروه علوم انسانی.پژوهش ساوالان.. SELCO.IR

رشته دانشگاهی - مدیریت آموزشی

شناسه مقاله: 8796B471

از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم انسانی، متن زیر را کلیک کنید:

چکیده

امروزه حضور در بازارهاي جهاني و حتي باقي ماندن در بازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرايندها و ساختار سازماني در صحنه رقابت‌، سازمانهايي مي‌توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتريان و ذينفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود‌آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخصهاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند. مدلهاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار بعنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار در سازمانهاي مختلف به كار گرفته مي‌شوند. با بكارگيري اين مدلها سازمانها مي‌تواند از يك سو ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه‌هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني ارزيابي قرار دهند و از سوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمانها به ويژه بهترين آنها مقايسه كنند. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل اصول، مبانی، مدلها و مزایای مدیریت تعالی سازمانی می‌پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش انجام آن، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با مطالعه‌ی کتابها، مجلات پژوهشی، تحقیقات و پایان‌نامه‌ها و سایتهای معتبر، به گردآوری اطلاعات پرداخته‌ایم. همچنین برای تحلیل اطلاعات از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است.

واژه‌گان کلیدی: تعالی مدیریت، تاریخچه تعالی مدیریت، اصول و مبانی


واحد پشتیبانی - گروه علوم انسانی.پژوهش ساوالان.. SELCO.IR

رشته دانشگاهی - مدیریت آموزشی

شناسه مقاله: 8796B471

از بابت تهیه این مقاله در زیرشاخه گروه علوم انسانی، متن زیر را کلیک کنید:

منبع: پژوهش ساوالان.. SELCO.IR


پژوهش ساوالان


دیدگاه خود را بیان کنید