مجموعه مقالات شبکه عصبی مصنوعی

SELCO.IR مدل سازی هوشمند سری زمانی آورد ماهانه ورودی به سد وحدت سنندج.فتحی پرویز 1387 شبکه عصبی مصنوعی در هیدرولوژی- بارش رواناب.سمینار.دانشگاه تهران.1384 ارزیابی تاثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی.قبایی سوق محمد 1388 SELCO.IR 1393.09.08 ارزیابی دقت روش هاس شبکه عصبی مصنوعی و عصبی- فازی.سبزی پرور علی اکبر 1388 ارزیابی کارایی شبکه مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی.علیایی احسان 1389 تخمین پایداری خاکدانه در خاک های جنگلی..بوسیله شبکه عصبی مصنوعی.علی جانپور شلمانی عادله 1390

SELCO.IR مدل سازی هوشمند سری زمانی آورد ماهانه ورودی به سد وحدت سنندج.فتحی پرویز 1387 شبکه عصبی مصنوعی در هیدرولوژی- بارش رواناب.سمینار.دانشگاه تهران.1384 ارزیابی تاثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی.قبایی سوق محمد 1388 SELCO.IR 1393.09.08 ارزیابی دقت روش هاس شبکه عصبی مصنوعی و عصبی- فازی.سبزی پرور علی اکبر 1388 ارزیابی کارایی شبکه مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی.علیایی احسان 1389 تخمین پایداری خاکدانه در خاک های جنگلی..بوسیله شبکه عصبی مصنوعی.علی جانپور شلمانی عادله 1390

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | 01:18  0 نظر   1112 بازدید


SELCO.IR مدل سازی هوشمند سری زمانی آورد ماهانه ورودی به سد..

SELCO.IR ارزیابی تاثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی..

SELCO.IR ارزیابی دقت روش هاس شبکه عصبی مصنوعی و عصبی- فازی..

SELCO.IR تخمین پایداری خاکدانه در خاک های جنگلی..بوسیله شبکه عصبی مصنوعی..

SELCO.IR ارزیابی کارایی شبکه مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی..

گروه تحقیقاتی موسسه - بایگانی؛

امور سایت پژوهش ساوالان..

برای تهیه مقالات می توانید بعد از ثبت سفارش و دریافت فاکتور هزینه اقدام نمایید.
جهت سفارش مقالات کشاورزی را کلیک کنید و برای تماس با ما پژوهش ساوالان را کلیک کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید