بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی.(مطالعه موردی:..)

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه کشاورزی آزاد اسلامی .. نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی می‌باشد. جامعه آماری شامل 500 نفر از دانشجویان بخش کشاورزی بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 84 نفر مشخص گردید که جهت افزایش درصد اطمینان به 300 نفر افزایش یافت. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بود که توسط گروهی از متخصصان رشته کشاورزی با روش سنجش محتوایی مورد روان سنجی گویه ها قرار گرفت و طی یک آزمایش مقدماتی با استفاده از روش کرونباخ آلفا اعتبار یا پایانی سؤال‌ها مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که به ترتیب سه عامل سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال، تسهیلات و امکانات موجود و علاقه‌مندی به مشاغل مرتبط با رشته های کشاورزی، در بهبود آینده شغلی دانشجویان رشته های کشاورزی، بیشترین نقش را دارا هستند.

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه کشاورزی آزاد اسلامی .. نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی می‌باشد. جامعه آماری شامل 500 نفر از دانشجویان بخش کشاورزی بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 84 نفر مشخص گردید که جهت افزایش درصد اطمینان به 300 نفر افزایش یافت. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بود که توسط گروهی از متخصصان رشته کشاورزی با روش سنجش محتوایی مورد روان سنجی گویه ها قرار گرفت و طی یک آزمایش مقدماتی با استفاده از روش کرونباخ آلفا اعتبار یا پایانی سؤال‌ها مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که به ترتیب سه عامل سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال، تسهیلات و امکانات موجود و علاقه‌مندی به مشاغل مرتبط با رشته های کشاورزی، در بهبود آینده شغلی دانشجویان رشته های کشاورزی، بیشترین نقش را دارا هستند.

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه

پنج‌شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | 02:03  0 نظر   1294 بازدید


بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی

(مطالعه موردی:..)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه کشاورزی آزاد اسلامی .. نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی می‌باشد. جامعه آماری شامل 500 نفر از دانشجویان بخش کشاورزی بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 84 نفر مشخص گردید که جهت افزایش درصد اطمینان به 300 نفر افزایش یافت. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بود که توسط گروهی از متخصصان رشته کشاورزی با روش سنجش محتوایی مورد روان سنجی گویه ها قرار گرفت و طی یک آزمایش مقدماتی با استفاده از روش کرونباخ آلفا اعتبار یا پایانی سؤال‌ها مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که به ترتیب سه عامل سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال، تسهیلات و امکانات موجود و علاقه‌مندی به مشاغل مرتبط با رشته های کشاورزی، در بهبود آینده شغلی دانشجویان رشته های کشاورزی، بیشترین نقش را دارا هستند.

واژه های کلیدی: نگرش، دانشجویان کشاورزی، اشتغال، ..

برای تهیه مقالات می توانید بعد از ثبت سفارش و دریافت فاکتور هزینه اقدام نمایید. جهت سفارش اینجا را کلیک کنید و برای تماس با ما اینجا را کلیک کنید.

………………………………………………………………

گروه تحقیقاتی، موسسه « پژوهش »؛
//Investigative Group, Institute “research”//
شرکت « پژوهش ساوالان »
// Company”Savalan Research” //
SELCO.IR** ***
………………………………………………………………


دیدگاه خود را بیان کنید